Проектиране, дизайн и изграждане
на панаирни щандове, сцени и декори
 
ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy Policy) Обща информация От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка. В качеството си на администратор на лични данни "Ведин" ООД, отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно. Информация относно Администратора на лични данни 1. Наименование "Ведин" ООД 2. ЕИК/БУЛСТАТ :831726188 3. Седалище и адрес на управление: 1164 София, ул.Цанко Церковски 58 4. Данни за кореспонденция: 1164 София, ул.Цанко Церковски 58 5. E-mail: office@vedin-bg.com Информация относно компетентния надзорен орган 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 4. Телефон:02 915 3 518 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg "Ведин" ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни Чл. 1. (1) "Ведин" ООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с проектирането и изграждането на изложбени щандове въз основа на следното: ● Изпълнение на задълженията на "Ведин" ООД по договор с Вас; ● Изрично получено съгласие от Вас при запитване чрез сайта на “Ведин” ООД https://www.vedin.bg/bg/contacts/ ● За целите на легитимния интерес на "Ведин" ООД. Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни Чл. 2. (1) "Ведин" ООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги и за сключване на договори с дружеството, както и за запитване чрез сайта на “Ведин” ООД, включително за следните цели: ● индивидуализация на страна по договора; ● счетоводни цели; ● защита на информационната сигурност; ● обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга; (2) "Ведин" ООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни: ● законосъобразност, добросъвестност и прозрачност; ● ограничение на целите на обработване; ● съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни; ● точност и актуалност на данните; ● ограничение на съхранението с оглед постигане на целите; ● цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни. (3) При обработването и съхранението на личните данни, "Ведин" ООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси: ● изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи. Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява "Ведин" ООД? Чл. 3. (1) "Ведин" ООД извършва следните операции с личните данни за следните цели: ● Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор (2) "Ведин" ООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания: ● Данни: Ваши индивидуализиращи данни: Имена по лична карта или паспорт, ЕГН/ЛНЧ, гражданство, номер на лична карта/валиден национален документ за самоличност, адрес, имейл и телефон. ○ Цел, за която се събират данните: 1) изпълнение на договор с търговски партньор и неговото администриране;; ○ Основание за обработка на личните Ви данни – договорно основание ● Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да направите запитване за чрез сайта на “Ведин” ООД: https://www.vedin.bg/bg/contacts/, трябва да попълните онлайн формуляр които изисква: име, фамилия, имейл и телефон. ○ Цел, за която се събират данните: Запитване за информация относно дейностите и услугите на “Ведин” ООД. ○ Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия и политиката за защита на личните данни на уебсайта Вие давате ясно изразено съгласие личните ви данни да бъдат обработени за съответната цел. ● Други данни, които "Ведин" ООД обработва – При влизане в нашия уебсайт, "Ведин" ООД събира данни за използвания IP адрес. ○ Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания. ○ Основания за обработка на данните: IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR; ● Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер. ○ Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на услуги. ○ Основание за обработка на личните Ви данни – При сключването на писмен договор, между "Ведин" ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. (3) "Ведин" ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното: ● разкриват расов или етнически произход; ● разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации; ● генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация. (4) Личните данни са събрани от "Ведин" ООД от лицата, за които се отнасят. (5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни. Срок на съхранение на личните Ви данни Чл. 4. (1) "Ведин" ООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от изискванията на приложимото законодателство за съответния предвиден срок. След изтичането на този срок, "Ведин" ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне. (2) "Ведин" ООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на "Ведин" ООД или друго. Предаване на вашите лични данни за обработване Чл. 5. (1) "Ведин" ООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679. (2) "Ведин" ООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от "Ведин" ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на онлайн формуляр или чрез искане в свободен текст. (2) "Ведин" ООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните. Право на достъп Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от "Ведин" ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас. (2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни. (3) "Ведин" ООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма. (4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но "Ведин" ООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията. Право на коригиране или попълване Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до "Ведин" ООД. Право на изтриване („да бъдеш забравен“) Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от "Ведин" ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а "Ведин" ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания: ● личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; ● Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването; ● Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество; ● личните данни са били обработвани незаконосъобразно; ● личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо "Ведин" ООД; ● личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество. (2) "Ведин" ООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва: ● за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; ● за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени; ● по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; ● за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели; ● за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. (3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до "Ведин" ООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация. (4) "Ведин" ООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права. Право на ограничаване Чл. 10. Вие имате право да изискате от "Ведин" ООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато: ● оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на "Ведин" ООД да провери точността на личните данни; ● обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено; ● "Ведин" ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции; ● Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на "Ведин" ООД имат преимущество пред Вашите интереси. Право на преносимост Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на "Ведин" ООД, с искане по имейл. (2) Вие можете да поискате от "Ведин" ООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо. Право на получаване на информация Чл. 12. Вие можете да поискате от "Ведин" ООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. "Ведин" ООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. Право на възражение Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от "Ведин" ООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг. Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни Чл. 14. (1) Ако "Ведин" ООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети. (2) "Ведин" ООД не е длъжен да Ви уведомява, ако: ● е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността; ● е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви; ● уведомяването би изисквало непропорционални усилия. Лица, на които се предоставят личните ви данни Чл. 15. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави. Други разпоредби Чл. 16. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва: 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 4. Телефон:02 915 3 518 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Начало І Услуги І Начин на работа І Клиенти І Политика за защита на личните данни І Контакти
2022 Всички права запазени! Проектиране, дизайн и изграждане на панаирни щандове, сцени и декори